بیوگرافی رئیس احصائیه وجوازنامه - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بیوگرافی رئیس احصائیه وجوازنامه

مختصربیوگـرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نام : محمد انور هدایت

نام پدر : میرزا محمد اسحق

وظیفه : رئیس احصائیه وجوازنامه ها

درجه تحصیل : ماستر

رشته تحصیلی تکمیلی : مدیریت دولتی باگرایش (منابع انسانی )

ولادت وکودکی :

   اینجانب ماستر محمدانور هدایت فرزند میرزا محمـد اسحق دربرج حمـل ســال 1334خورشیدی دریک خانواده خدمت گــــذار روستایی در قریه  کهنه ده وکیل خیل داود ولسـوالی جاغوری ولایت غزنی بروی جهان دیده گشوده ام.

تعلیم وتحصیل:

     آموزش ویادگــــیری را نزد آخونـــد قریه ودرمکتب خانه ســــاحه؛ از قاعده بغدادی آغاز کرده وبا شروع تعلیم وتربیت رسمی در منطقه با  شدن باب مکتــــب دهاتی؛ عملا آموزش وپرورش رسمی دولتی قوام یافت شـامل صنف سوم گردیـــده وبــــافراغــت از آن وارد دوره ابتــدایی آموزش شده ودرسال 1346 شمسی ازصـنف ششــــم فراغت حاصل وبعدآ آمــوزش دوره متوســـطه را باشمولیت به صنف هفتـــــم مکتـــــب متوســـطه ابـن ســـینا کابــل در سـال 1347 پی گرفتــه ومع الخــیر باسـپری کـــردن دوره ثـانـوی (لیسـه) را از لیسـه های نادریـه (شهر کابــل) ولیـسه ســلطان مودود ولـسوالی جـــاغوری ولایــت غزنـــی فارغ التحصــیل شــناخته شـده وبا ســپری کردن امتحـــان کانـکور عرصه مهم تحصیلات عالی را از موسسه عالی تربیه معلم ولایت پکتـیا آغازکـرده با خیـر عافیت وبرکت آن درســال 1383 ازپوهنحی عـلوم طبـیعی. دیپارتمـنت فزیک پوهنتون تعلیم وتربیه کابل به سویه لیسانس فراغت حاصل نمودم.

تحصیلات تکمیلی وتخصصی:

باعلاقـه فراوان وذوق مفــرط که به آمـوزش ویــادگـیری داشتم درسـال1390 برای بـرآورده شـدن این آرزوبه تحصـــیلات تکمـیلی وتخصصـی روآورده وشـــامل سمستراول دانشــکده اقتصاد مـدیریت وحسابداری دانشـگاه بین المللی پیام نـورایـران مرکز کابـل گردیـده وباانتخاب رشـته مدیریت دولتی باگـرایش (منابع انسـانی)باتکـیه برنیروی لایزال الهی دروس را در دانشگاه آغاز و با سپری کردن  واحدهای معین دوره یی ماستری و سمسترهای معیاری از دانشگاه به  سویه ماستر فراغت یافته و تحصیلات تکمیلی تخصصی ام را در آن سطح به پایان بردم (‌سال 1393).

وظایف و مسؤلیت ها:

 ادای مسؤلیت و وظیفه را از معلمی آغاز کردم ،‌ آنهم از سطح تدریس اصول صنفی در یکی از مکاتب متوسطه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی (‌حوت 1356 )‌.  با ظهور وبروز قیام ها و خیزش های مردمی که  کشور و امنیت مملکت را دستخوش جریانات خود ساخت،‌ ماهم ذرئی در دریای عظیم و متلاطم انقلاب اسلامی و امت انقلابی آنچه طی سیزده سال جهاد افتخار آفرین و مقدس ملت  مسلمان کشور،‌ توانستم ادای دین  و مسؤلیت کنیم از کار فرهنگی و جبهه ئی دریغ نکرده و شروع به احیا و بازسازی مکتب ‌محیط زندگی خویش نموده و در سمت سرمعلم  و مدیر مکتب به ارائه خدمات آموزشی  به نوباوه گان مردمم پرداختم،‌ تا  اینکه سپیده دم پیروزی و شفق سرخ نقره فام آزادی کشور از مغرب سوسیال میلیتاریسم جهانی دیده گان منتظر آن پیروزی  را روشن کرده و خونبهای شهدای اسلامی جهاد  مقدس و پیکار ملت به  بار نشست و  جهاد پیروز شد و مردم  به حق اولیه زندگی شان که همانا به دست آوردن تعین سرنوشت سیاسی شان است نایل آمدند،‌ بنابراین برآن شدم که در آغازین لحظات استقرار حکومت اسلامی مکتب خود را به لیسه ارتقا  داده و خود مطابق دستور و حکم مقامات ذیصلاح حکومت به سمت رئیس تعلیم و تربیه ولایت غزنی تقرر یافتم (‌سال 1371 )‌.

‌با سقوط نظام اسلامی جهاد بدست طالبان،‌ ماهم داشتیم ساقط میشدیم که جریان سیاسی نظامی القاعده سبب خیرشده و عملیات تروریستی  را بالای برج های دوقلو مرکز تجارت بین المللی ایالات متحده امریکا انجام و چندین هزار نفر را طعمه مرگ ساخته و متقابلاً  دست انتقام امریکا گلوی نظام حکومت طالبان را فشرده و آنرا از عرصه سیاسی کشور بیرون کشیده و فضای تازه و هوای مطبوع و دلپذیر عرصه نوینی بر جو و جغرافیایی کشور و مردم و طنم دمیده به همه آنچه مرده و مرده گی بود و یا در حال مرگ،‌ نفس تازه و جان دوباره بخشید و آفتاب زنده گی این بار از افق آمال و آرزوهای مظلومین تاریخ طلوع کرد به طوریکه همه زوایای حیاتی کشور و وطن و وطنداران را درخشان ساخت (‌اواخر دهه دوم سال 1380 ).

 با استقرار حکومت  مؤقت و نظم جدید سیاسی،‌ فصول نو در تاریخ حیات ملی کشور گشوده شده و اینجانب همزمان با آن از اول برج دلو 1380  به سمت رئیس اسناد و ارتباط وزارت ترانسپورت الی برج عقرب  سال 1386 ادای وظیفه و مسؤلیت داشته و بعداً  در سمت های مشاوریت اداری و مالی،‌ مشاوریت حقوقی و سرمشاوریت تا جوزا 1390 مشغول به ارائه خدمات بوده و از جوزای سال 1390 در بست دوم به  سمت رئیس احصائیه و جوازنامه ها تقرر یافته و تا بحال مصروف خدمت گذاری به جامعه انتقالات زمینی کشور میباشم.

کارها وامور انجام شده غیر از وظایف اصلی:

1: بررسی اسنادی حدودآ یک هزار باب شرکت واتحادیه ترانسپورت زمینی.

2: اصــلاح وقانونمــند ســاختن بــیشتر از دو صـد بــاب اتحادیـــه وشــرکت ترانســپورت زمینی.

3: الغــای فعالیــت نزدیــک به 260 بــاب شــرکت ها واتحادیــه هــای غیــرفعــال وعــدم مطیع قانون.

4: مــدیریت، تهــیه وتــدوین طرزالعمــل: مصــئونیت انتقـال مسـافر وبـار درجـاده هــای کشور(1389).

5: مــدیریت، تهیــه وتدوین طرزالعمل: تشـکیل شــرکت ها واتحادیـه های ترانسپــورتی زمینی .

6: مــدیریت، تهیــه وتدوین طرزالعمل وقانونمـند سـاختن انتقال مسـافر توسـط وســایط خورد ظرف شخصی.

7: مـدیریت، تهیــه وتـدوین طرزالعمـل: تشـکیل شـرکت هــاواتحادیه های ترانسپــورت زمینی ، بار دوم سال 1394 .

8: مــدیریت، تهیــه وتــدوین طرزالعمــل: قرارداد هــای خارجی ترانسپــورت زمیـنی.

9: مـــدیریت، تهیـــه وتــدوین طرزالعمــل: صــدور جـــواز صــنفی شــــرکت هـــای ترانسپورتی، مستقل از اداره آیسا.

10: تــالیف وتـدوین اسـتراتیژی منابع انسانی وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکـی تیزس دوره ماستری 1394 .