پلان و پالیسی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

پلان و پالیسی

  • معرفی رئیس پلان وپالیسی
  • استراتیژی پلان 5 ساله وزارت 
  • پلان های کاری وزارت
  • پالیسی وزارت