قراردادهای وزارت - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

قراردادهای وزارت

خلص موضوع : تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی ضرورت سال 1396 وزارت ترانسپورت.

آگاهی عامه


MOT/002/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی ضرورت سال 1396 وزارت ترانسپورت را باشرکت محترم خدمات لوژستیکی کوبل به قیمت مجموعی مبلغ(6792600)افغانی  عقد قرارداد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذهان عامه رسانیده شد افراد که درمورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7یوم میتوا نند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت مراجعه نماید.

آدرس: مدیریت عمومی قراردادهای وزارت ترانسپورت کابل انصاری وات جوار رادیو تلویزیون ملی .

 

شماره تماس : 0799311555 _ 0744170727

ایمل آدرس : Hashim.suliane@gmil.com


خلص موضوع : تهیه وتدارک پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 وزارت ترانسپورت.

آگاهی عامه

MOT/009/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه تهیه وتدارک پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع ضرورت سال 1396 خویشرا باشرکت خدمات لوژستیکی شاهین هندوکش به قیمت مجموعی مبلغ (2280267) افغانی به اساس قراردادچهارچوبی عقد قراردادمی نماید.

موضوع غرض آگاهی اذهان عامه رسانیده شد افراد که درمورد ایراد داشته باشند ازنشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت مراجعه نماید.

آدرس : مدیریت عمومی قراردادهای وزارت ترانسپورت –کابل –انصاری وات –جوار رادیوتلویزیون ملی .

شماره تماس : 0799311555- 0744170727

ایمل آدرس :Hashim.suliamane@gmail.com


خلص موضوع : تهیه وتدارک (83) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع ، مواد طباعتی ومواد تنظیفاتی ضرورت سال 1396 وزارت ترانسپورت.

آگاهی عامه

MOTCA/005/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه تهیه وتدارک (83) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع ، مواد طباعتی ومواد تنظیفاتی ضرورت سال 1396 خویش راباشرکت محمد وکیل خیر خواه لمتید به قیمت مجموعی مبلغ (1928434) افغانی عقد قراردادمینماید.

موضوع غرض آگاهی اذهان عامه رسانیده شد افرادکه درمورد ایراد داشته باشند ازنشراعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت مراجعه نماید.

آدرس : مدیریت عمومی قراردادهای وزارت ترانسپورت –کابل –انصاری وات –جواررادیوتلویزیون ملی.

شماره تماس :0799311555 – 0744170727

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com


خلص موضوع : ارائیه خدمات(23MBPS) انترنت مرکزوزارت ترانسپورت ج.ا.ا وریاست امورولایات ونمایندگی های خارجی(ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی)

آگاهی عامه


MOTCA/003/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه ارائیه خدمات23MBPS)) انترنت مرکزوزارت ترانسپورت ج.ا.ا وریاست امورولایات ونمایندگی های خارجی(ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی)را باشرکت خدمات انترنتی آی , اوگلوبل به قیمتمجموعی مبلغ(1936140)افغانی  عقد قرارداد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذهان عامه رسانیده شد افراد که درمورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7یوم میتوا نند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت مراجعه نماید.

آدرس: مدیریت عمومی قراردادهای وزارت ترانسپورت کابل انصاری وات جوار رادیو تلویزیون ملی .

 

شماره تماس : 0799311555 _ 0744170727

ایمل آدرس : Hashim.suliane@gmil.com


خلص موضوع : تهیه وسایل VOIPضرورت سال مالی 1395 وزارت ترانسپورت.

آگاهی عامه

MOTCA/1395/OPT/NCB/.008

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه تهیه وسایل VOIPضرورت سال ۱۳۹۵ خویش را به قیمت مجموعی مبلغ (2972950) افغانی بعدازداوطلبی وارزیابی باشرکت تجارتی یونین تیلیکوم لمتید عقد قرارداد مینماید.

موضوع غرض آگاهی به اذهان عامه رسانیده شد افراد که درمورد ایراد داشته باشند ازنشر اعلان روزنامه ارمان ملی تاریخ 19/8/1395 الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت مراجعه نماید.

آدرس : مدیریت عمومی قرارداد های وزارت ترانسپورت – کابل – انصاری وات – جوار رادیوتلویزون ملی .

شماره تماس : 0093799311555- 0093744170727

ایمل آدرس : Hashim.sulaimane@gmail.com

 


خلص موضوع : تهیه وتدارک شش قلم روغنیات، تکه پوش سیت، اسفنج، آب انتی فریزو رنگباب وسایط تصدی مسافربری ملی بس   

آگاهی عامه


MOTCA/1395/OPT/NCB/.0012

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه تهیه وتدارک شش قلم روغنیات، تکه پوش سیت، اسفنج، آب انتی فریزو رنگباب وسایط تصدی مسافربری ملی بس ضرورت سال 1395خویش را به قیمت مجموعی مبلغ (2712050) افغانی بعداز داوطلبی وارزیابی باشرکت خدمات تجارتی کچکن باستان لمیتد عقد قرارداد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذهان عامه رسانیده شد افراد که درمورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان آرمان ملی مورخه 16/08/1395 الی 7یوم میتوا نند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی مراجعه نماید.

آدرس: مدیریت عمومی قراردادهای وزارت ترانسپورت کابل انصاری وات جوار رادیو تلویزیون ملی .

 

شماره تماس : 0799311555 _ 0744170727

ایمل آدرس : Hashim.suliane@gmil.com


خلص موضوع : تهیه و تدارک موبل ، فرنیچر وفرش باب ضرورت مرکز وزارت وریاست تنظیم ترانسپورت زمینی .

آگاهی عامه

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان (تهیه وتدارک موبل ، فرنیچروفرش باب ضرورت مرکز وزارت وریاست تنظیم ترانسپورت زمینی) را به قیمت مجموعی مبلغ (3553909) افغانی بعد از داوطلبی و ارزیابی با شرکت خدمات لوژستیکی عبدالمطلب (صفائی ) عقد قرار داد مینماید.

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افراد که در مورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی مراجعه نمایند.

آدرس : مدیریت عمومی قرارداد های وزارت ترانسپورت وهوانوردی - جوار رادیو تلویزیون ملی.

شماره تماس: 0093744170727-  0093799311555

ایمل آدرس: hamid.zafar@motca.gov.af


 موافقت نامه قرارداد پروژه های که درسال 1395 طی مراحل گردیده است.


خلص موضوع: تهیه وتدارک تیل دیزل وپطرول ضرورت سال مالی 1395 وزارت.

آگاهی عامه

تهیه وتدارک تیل دیزل وپطرول ضرورت سال مالی 1395 وزارت

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان (تهیه وتدارک تیل دیزل وپطرول ) را به قیمت مجموعی مبلغ (3121480) افغانی بعدازداو طلبی وارزیابی باشرکت خدمات لوژستیکی آینده نوین عقد قراردادمینماید.

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افرادکه درمورد ایرادداشته باشند ازنشر اعلان الی 7یوم میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی مراجعه نمایند.

آدرس : مدیریت عمومی قراردادهای وزارت ترانسپورت وهوانوردی – جواررادیوتلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093774151746

ایمل آدرس : hamid.zafar@motca.gov.af


خلص موضوع : تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع ضرورت سال مالی 1395 وزارت.

آگاهی عامه

تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع ضرورت سال مالی 1395 وزارت.

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان (تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع) را به قیمت مجموعی مبلغ (1229001) افغانی بعد از داوطلبی و ارزیابی با شرکت تجارتی محمد وکیل خیرخواه عقد قرار داد مینماید.

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افراد که در مورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی مراجعه نمایند.

آدرس : مدیریت عمومی قرارداد های وزارت ترانسپورت وهوانوردی - جوار رادیو تلویزیون ملی.

شماره تماس: 0093774151746

 

ایمل آدرس: hamid.zafar@motca.gov.af


خلص موضوع :  تدارک پرزه جات ؛ تایر و بطری وسایط نقلیه کاستر ؛ تاتا و سیزو مورد ضرورت ریاست تصدی مسافربری ملی بس  .

آگاهی عامه

تدارک پرزه جات ؛ تایر و بطری وسایط نقلیه کاستر ؛ تاتا و سیزو مورد ضرورت ریاست تصدی مسافربری ملی بس  .

وزارت ترانسپورت  جمهوری اسلامی افغانستان (تدارک پرزه جات ؛ تایر و بطری وسایط نقلیه کاستر ؛ تاتا و سیزو مورد ضرورت ریاست تصدی مسافربری ملی بس  ) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 16928560 ) افغانی بعد از داوطلبی و ارزیابی با شرکت تجارتی واحد حمیدی لمتد عقد قرار داد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افراد که در مورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی مراجعه نمایند .

آدرس : مدیریت عمومی قرار داد های وزارت ترانسپورت و هوانوردی – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093797550318-0093744484927

ایمل آدرس: hamid.zafar@motca.gov.af


خلص موضوع :  اعمار و احداث برج برق دروازه الکترونیکی لین شرق   .

آگاهی عامه

اعمار و احداث برج برق دروازه الکترونیکی لین شرق   .

وزارت ترانسپورت  جمهوری اسلامی افغانستان (اعمار و احداث برج برق دروازه الکترونیکی لین شرق) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 2243614 ) افغانی بعد از داوطلبی و ارزیابی با شرکت ساختمانی آریا دیر JV خدمات لوژستیکی کچکن باستان لمتد عقد قرار داد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افراد که در مورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی مراجعه نمایند .

آدرس : مدیریت عمومی قرار داد های وزارت ترانسپورت و هوانوردی – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093797550318-0093744484927

ایمل آدرس: hamid.zafar@motca.gov.af


خلص موضوع :  تدارک ایجاد شبکه مسلکی نتورکنگ تعمیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی  .

آگاهی عامه

تدارک ایجاد شبکه مسلکی نتورکنگ تعمیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی  .

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان (تدارک ایجاد شبکه مسلکی نتورکنگ تعمیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی .) را بـــــــــــــــــه قیمت مجموعی مبلغ ( 3299250 ) افغانی بعد از داوطلبی و ارزیابی با شرکت سمارت تلیکام عقد قرار داد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افراد که در مورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی مراجعه نمایند .

آدرس : مدیریت عمومی قرار داد های وزارت ترانسپورت و هوانوردی – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093797550318-0093744484927

ایمل آدرس: hamid.zafar@motca.gov.af


لطف نموده متن ذیل را برای یک مراتبه از طریق ویب سایت وزارت طبق ماده بیست و هفتم قانون تهیه و تدارکات به نشر رسانید .

 خلص موضوع :  خدمات انترنتی با سرعت ( Back up ) 17mbps ضرورت سال 1395 وزارت ترانسپورت و هوانوردی و ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی  .

آگاهی عامه

خدمات انترنتی با سرعت ( Back up ) 17mbps ضرورت سال 1395 وزارت ترانسپورت و هوانوردی و ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی  .

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان (خدمات انترنتی با سرعت ( Back up ) 17mbps ضرورت سال 1395 وزارت ترانسپورت و هوانوردی و ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی  ) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 1130430 ) افغانی بعد از داوطلبی و ارزیابی با شرکت یونین تلیکام عقد قرار داد مینماید .

موضوع غرض آگاهی به اذعان عامه رسانیده شد افراد که در مورد ایراد داشته باشند از نشر اعلان الی 7 یوم میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی مراجعه نمایند .

آدرس : مدیریت عمومی قرار داد های وزارت ترانسپورت و هوانوردی – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093797550318-0093744484927

ایمل آدرس: hamid.zafar@motca.gov.af


خلص موضوع : اعطای قرارداد تهیه وتدارک (38) قلم رنگ پرنتر ودیلوپرمورد ضرورت سال 1395 وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

آگاهی عامه

وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (تهیه وتدارک (38) قلم رنگ پرنتر ودیلوپرمورد ضرورت ضرورت سال 1395 وزارت ترانسپورت وهوانوردی دارای شماره قرارداد MOTCA/1395/OPT/G002) را به قیمت مجموعی مبلغ (1996650) یک ملیون نهصدونودوشش هزاروششصدوپنجاه افغانی .

بعدازداوطلبی وارزیابی باشرکت محترم لوژستیکی کوبل عقد قرارداد می نماید.

موضوع غرض آگاهی به اذهان عامه رسانیده شد افراد که درمورد ایراد داشته باشند ازتاریخ 26/4/1395 ازطریق روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده است. الی 14 یوم میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی مراجعه نمایند.

آدرس : وزارت ترانسپورت وهوانوردی _ جوار رادیو تلویزون ملی .

شماره تماس : 0093744170727_ 0093799311555

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com


خلص موضوع :  اعطای قرارداد تهیه وتدارک (34) قلم اجناس تکنالوژی ضرورت سال 1395 وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

آگاهی عامه

وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (تهیه وتدارک (34) قلم اجناس تکنالوژِیضرورت وزارت ترانسپورت وهوانوردی دارائی شماره قراردادMOTCA/1395/OPT/004) رابه قیمت مجموعی مبلغ (4868400) چهارمیلیون وهشتصدوشصت وهشت هزاروچهارصد افغانی بعدازداوطلبی وارزیابی باشرکت محترم لوژستیکی کوبل عقد قراردادمی نماید.

موضوع غرض آگاهی به اذهان عامه رسانیده شد افرادکه درمورد ایرادداشته باشند ازنشراعلان الی 14یوم میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی مراجعه نمایند.

آدرس : وزارت ترانسپورت وهوانوردی _ جواررادیوتلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093744170727 __ 0093799311555

ایمل آدرس : hashim.sulaimani@gmail.com


خلص موضوع :اعمارواحداث ترمینل ترانسپورتی بندرتورخم ولایت ننگرهار004-/NPA/MOTCA/94/NCB/W

وزارت ترانسپورت وهوانوردی ج.ا.ا پروژه (اعمارواحداث ترمینل ترانسپورتی بندرتورخم ولایت ننگرهار ) خویشرا باشرکت محترم ساختمانی وانجینری باختر استانکزی ازتاریخ 1394/9/16 الی 1395/3/16 بمدت شش ماه تقویمی به قیمت مجموعی حاوی مبلغ (25211245) افغانی عقد قرارداد نموده است.


خلص موضوع :  تهیه و تدارک دو عراده موتر کرولا مودل 2014 صفر کیلو متر  .

 

MOTCA/ 1394/OPT.G.010

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (تهیه و تدارک دو عراده موتر کرولا مودل 2014 صفر کیلو متر ) مورد ضرورت خویش را با شرکت لوژستیکی عصر کابل شمال به قیمت مجموعی مبلغ ( 3310000 ) افغانی عقد قرار داد نموده است  .


خلص موضوع :  تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت ترانسپورت و هوانوردی   .

 

MOTCA/ 1394/OPT.G.003

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت ترانسپورت و هوانوردی   ) مورد ضرورت خویش را با شرکت لوژستیکی کوبل به قیمت مجموعی مبلغ ( 986081 ) افغانی عقد قرار داد نموده است  .


خلص موضوع :  اعمار و احداث تعمیر اداری بندر ترانسپورتی لین شرق .

 

MOTCA/ 1394/DB/W.008

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (اعمار و احداث تعمیر اداری بندر ترانسپورتی لین شرق ) خویش را با شرکت ساختمانی اسمارت گــــــــــــــــروت به قیمت مجموعی مبلغ ( 2913276.7 ) افغانی عقد قرار داد نموده است  .


خلص موضوع :  اعمار و احداث دروازه کنترولی بندر ترانسپورتی لین شرق   .

 

MOTCA/ 1394/DB.W.005

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (اعمار و احداث دروزاه کنترولی بندر ترانسپورتی لین شرق ) مورد ضرورت خویش را با شرکت ساختمانی اسمارت گروت JV شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارت تلیکام به قیمت مجموعی مبلغ ( 19690051 ) افغانی عقد قرار داد نموده است  .


خلص موضوع :  تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2013 صفر کیلو متر   .

MOTCA/ 1394/OPT.G.002

وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان پروژه (تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2013 صفر کیلو متر) مورد ضرورت خویش را با شرکت تجارتی و خــــــــــــــــــــــدمات لوژستیکی کابل فراه به قیمت مجموعی مبلغ ( 1700000 ) افغانی عقد قرار داد نموده است  .


قرارداد تهیه وتدارک (24) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت وزارت ترانسپورت فی مابین وزارت ترانسپورت وهوانوردی وشرکت محترم اخلاص کمال گروپ به قیمت مجموعی مبلغ (03244750) سه میلیون ودوصدوچهل وچهارهزاروهفتصدوپنجاه افغانی عقد قراردادصورت گرفته است که بعدازمنظوری مقام محترم وزارت وویزه مدیریت محترم کنترول به شما گسیل است.وذریعه کاپی ها به شعبات ذیربط یک یک نقل کاپی قرارداد غرض اجراات بعدی گسیل است مطابق قراردادعقد شده درزمینه اجراات نمائید. همچنان ازشرکت محترم اخلاص کمال گروپ تقاضا میگردد تادرتفاهم باآمریت محاسبه جنسی طبق مشخصات قرارداد جنس را تسلیم دیپو وزارت ترانسپورت نمائید.