دفتر - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

دفتر

  • صلاحیت های وزیرومعینان
  • سفرهای خارجی ودست آورد ها
  • سفرهای داخلی ودست آوردها 
  • سمیناروورکشاپ ها
  • همکاری های منطقوی
  • پیشرفت ها