عواید مرکزونماینده گی های خارجی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

عواید مرکزونماینده گی های خارجی

راپورعواید ماه حمل سال 1396 مرکز

راپورعواید ماه جدی ، دلو وحوت سال مالی 1395 مرکز

  • عواید تحصیل شده دربرج میزان سال مالی 1395 مرکزونماینده گی های خارجی مبلغ (38832474) افغانی