عواید ولایات - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

عواید ولایات

راپورعواید ماه حمل سال مالی 1396 ولایات

راپورعواید ماه جدی ، دلو وحوت سال مالی 1395 ولایات

  • عواید تحصیل شده برج میزان سال مالی 1395 ولایات مبلغ (113444165) افغانی که جمعاً مبلغ (152276639) افغانی میشود