بودجه انکشافی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بودجه انکشافی

پلان وبودجه انکشافی وزارت ترانسپورت وهوانوردی برای سال مالی 1395.

پلان وبودجه انکشافی وزارت ترانسپورت وهوانوردی برای سال مالی 1394.


    به اداره محترم عالی تفتیش !

به پاسخ مکتوب (4182 )  مورخ 4/6/1394  شما احترامآ مینگاریم .

در سال مالی 1393یک سلسله مشکلات در تادیات حواله های بودجه عادی و انکشافی که در گزارش نتائیج قعطیه سال 1393 در بخش ضمایم  موجود بود  ذیلآ ازآنها یادآوری به عمل میآید .

 

1- از بابت باقیات سنوات ماضیه وزارت ترانسپورت و هوانوردی مبلــــــــــغ _   5615162 ­  

     تصفیه شده باقیات سنوات ماضیه وزارت ترانسپورت وهوانوردی مبلـــــغ  _   4359749

                                                                                                        1255413 مبلغ  باقیمانده

 

2 _ از بابت تصفیه باقیات بودجه عادی هوانوردی سابقه  مبلــــــــــــــــــــــغ _       2851535

     تصفیه شده  باقیات بودجه عادی هوانوردی سابقه مبـــــــــــــــــــــــــــــغ _        2595753

                                                                                                         255782 مبلغ باقیمانده

 

3_ از بابت تصفیه باقیات بودجه عادی  سال1393 مبلــــــــــــــــــــــــــــــغ _        171867مجموعا" تصفیه گردیده است.

     

 

4_ از بابت تصفیه باقیات بودجه انکشافی وزارت ترانسپورت و هوانوردی مبلغ _  4811571

   تصفیه شده باقیات بودجه انکشافی وزارت ترانسپورت و هوانوردی مبلــــــــغ_    4685492

                                                                                                          126079 – باقیمانده

 

5_ از بابت باقیات بودجه انکشافی هوانوردی سابقه  ............................مبلغ      731400 میباشد

 

  وزارت هوانوردی سابق مبلغ (731400) افغانی بابت پروژه توسعه میدان هوائی بین المللی کابل باقیدار بوده که موضوع را ذریعه استعلام جداگانه  از آمر پروژه اسبق توسعه میدان هوائی بین المللی کابل معلومات نمودیم که در پاسخ چنین معلومات ارائیه نموده اند (بشما بهترمعلوم است که دفاترآمریت پروژه توسعه میدان هوائی کابل درمیدان هوائی کابل قرارداشت که دراثرجنگ های تحمیلی هنگر و دفاترپروژه دراثر اصابت راکت ها حریق و تمام اسناد و اموال پروژه حریق شده است و اسناد که برویت آن محسوبی مبلغ 731400 افغانی ترتیب گردد موجود نمیباشد )  اکنون وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نظر دارد تا موضوع را به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد و مقام عالی ریاست ج.ا.ا در زمینه هر آنچه هدایت فرمایند وزارت ترانسپورت مطابق ان اجراات خواهند فرمود.

 

   جواب جزاول - گزارش در مورد باقیات سنوات ماضیه وسال 1393 بودجه عادی وانکشافی تقدیم شد

 

  جواب جز دوم گزارش در مورد پروژه انکشافی :

                                                                           

ارزیابی چالشها درتطبیق پروژه های انکشافی سال 1393

1)     پروژه اعمار دفاتر ترانسپورت زمینی در ولایت فراه:

تکمیل (80%) کار ساختمان پروژه.

تخصیص پروژه از وزارت محترم مالیه منظور گردید.

چالش :  حین مواصلت راپور پیشرفت کارپروژه  کود تمویلی(20000) بودجه ملی الی اخیرسال مالی 1393مسدود و حواله پروژه از جانب وزارت محترم مالیه اجرا نگردید .

 

2)     پروژه تعمیر اداری مرکز ترانسپورت ولایت سمنگان.

چالش : به استناد مکتوب شماره (707برج اسد 1393) اداره تنظیم قرارداد های وزارت محترم مالیه که در بخش از ان چنین تذکرگردیده( پروژه های که مراحل تدارکاتی در جریان باشد الی بهبود یافتن وضعیت مالی معطل گردد).

 

3)     پروژه احداث 4 ترمینال ترانسپورت (باربری ، مسافر بری) در نقاط دخولی و خروجی شهر.

چالش : به ملاحظه مکتوب شماره (707برج اسد 1393) اداره تنظیم قرارداد های وزارت محترم مالیه که در بخش از ان چنین تذکرگردیده( پروژه های که مراحل تدارکاتی ان در جریان باشد الی بهبود یافتن وضعیت مالی معطل گردد) .

 

4)     پروژه مطالعه کمپیوترایز ساختن دروازه های عبوری در ولایات (کابل ، خوست ، ننگرهار و مزار شریف).

چالش : به ملاحظه مکتوب شماره (707برج اسد 1393) اداره تنظیم قرارداد های وزارت محترم مالیه که در بخش ان چنین تذکرگردیده( پروژه های که مراحل تدارکاتی ان در جریان باشد الی بهبود یافتن وضعیت مالی معطل گردد) .

 

5)     پروژه ساختمان میدان هوائی در ولایت ننگرهار .

-       با موجودیت میدان هوائی فعلی بعد از تکمیل پروسه خروج نیروهای خارجی وتسلیمی به جانب افغانستان ، امکان ساختمان میدان جدید غیر اقتصادی ارزیابی شده است  

-        

6)     پروژه بازسازی ، توسعه و نوسازی ترمینل میدان هوائی کندهار.

چالش : عدم تکمیل پروسه تدارکات پروژه در ولایت مربوطه .

 

7)     پروژه بازسازی میدان هوائی ولسوالی درواز ولایت بدخشان.

-       پروژه (80)% تکمیل و براورد ثانی تحت کار است .

-        

8)     پروژه بازسازی ، توسعه و نوسازی ترمینل میدان هوائی کندز.

-       کار پروژه %(20) تکمیل گردیده است.

-        

چالش : عدم تادیات مالی پروژه .

9)     پروژه احاطه میدان هوایی بین المللی در ولایت لوگر.

چالش : عدم تکمیل اسناد تصفیه اراضی توسط وزارت محترم زراعت و مالداری .

 

10) پروژه اعمار میدان هوائی ولایت زابل.

-       کار پروژه رسمأ آغاز و تادیات به پروژه صورت نگرفته است.

-        

11 ) پروژه سپردن مسولیت های سیستم ملی هوانوردی ملکی از ( ناتو به آیساف) به دولت افغانستان .

چالش :

مطابق تصدیق اداره مستقل هوانوردی ملکی ( طبق هدایت مصوبه شماره (30) مورخ 27/5/1393 شورای محترم وزیران و فیصله جلسه دوم تاریخی 2/7/1393 کمیته موظف پیرامون قرارداد حریم فضائی افغانستان فیصله نموده تا از طریق شیوه تدارکات منبع واحد با شرکت های شناسائی شده از جمله شرکت Clymore/NATS و شرکت IAP تماس گرفته شده و به اساس فیصله کمیته موظف با شرکت Clymore/NATS که نازل ترین نرخ ارائیه داشته شامل مذاکره گردید)

 

 

 

یاداشت: علت عمده عدم پرداخت های مالی به شرکت های قراردادی ، مسدود شدن کود (20000) وزارت محترم مالیه است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت صادره های شماره (391 مورخ 13/3/193) ، (536 مورخ 10/6/1393) و (563 مورخ 22/6/1393) عنوانی وزارت محترم مالیه و ذریعه نامه شماره (649 مورخ 26.7.1393) عنوانی ریاست محترم اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان ، تشویش و نگرانی خویشرا درمورد عدم تادیات مالی پروژه ها ، توقف کار در پروژه ها و تأثیرات منفی توقف کار موقت بالای کار های انجام شده ابراز داشته است.

در سال مالی1393 تعداد 22 حواله مربوط به وزارت ترانسپورت و اداره مستقل هوانوردی که بالغ به 9.9 ملیون دالر میگردد به نسبت مشکلات بودجوی در کود تمویلی (20000) از جانب وزارت محترم مالیه پذیرفته نشده اند .

همچنان مکتوب شماره (707 برج اسد 1393) کمیسیون تدارکات «اداره تنظیم قرار داد ها (CMO) وزارت محترم مالیه در مورد توقف پروسه تدارکات پروژه های کوچک مواصلت ورزیده است.

بنآ با ذکــــــــر مشکلات  در بودجه انکشافی سال مالی 1393 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ، معلومـــــــات فوق غرض اجـــــــراات بعدی نگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشته شد .