ارتقای ظرفیت - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

ارتقای ظرفیت

ارتقای ظرفیت


    گزارش سفر جاپان (9 الی 18 سپتامبر 2015)

سفر اینجانب انجنیر عبدالوکیل "صدیقی" رئیس منابع بشری این وزارت به تاسی از دعوت نامه شماره 246 مورخ 30/06/2015 اداره پروژه صلح همکاری های بین المللی جاپان (JICA PEACE Project) و حکم شماره 978مورخ.27/5/1394 مقام عالی ریاست جمهوری یکجا با نماینده گان 18 وزارت و ادارت مستقل به منظور مشارکت در جلسات و نشست های که پیرامون ارزیابی پیشرفت دوره ماستری و دوکتورا کارکنان خدامت ملکی که تحت پروژه متذکره به ان کشور اعزام گردیده بودند ، بازدید نمودم. برنامه این سفر به ترتیب ذیل خلاصه میگردد:

1)    بازدید از مرکز اموزشی صلح جاپان و دیدار با محصلین:

بعد از مواصلت به انکشور هئیت اعزامی وارد مرکز اموزشی صلح مقیم شهر تاریخی هیروشیما گردیده و مطابق اجندا در گردهمایی محصلین اشتراک نموده و نماینده گان هریک از وزارت های با کارکنان مربوطه شان که جهت سپری نمودن دوره اموزشی ماستری و یا دوکتورا در پوهنتون ها و موسسات اموزشی انکشور سرگرم تحصیل هستند دیدار نموده و پیرامون چگونگی پیشرفت جریان تحصیلی تبادل افکار نمودیم. هدف از این تبادل افکار دریافت مشکلات و پیشنهادها برای بهبود جریان تحصیلی که در نهایت مقصد ان مطرح ساختن ان با مسئولین جایکا و اساتید پوهتنون ها و مسئولین تدریسی ان ها مطمح نظر بوده.

برای بازگو نمودن این مشکلات و پیشنهادها در جریان بازدید از پوهنتون نویگا ضمن دیدار با رئیس و مسئولین تدریسی برخی از این مشکلات که به انها ارتباط داشت از جانب تیم اعزامی مورد بحث و مداقه قرار گرفت که از جانب انها استقبال گردید.

در جریان ای سفر دو پریزینتیشن از جانب پروفیسران ان کشور در ساحه های مختلف جهت تقویت معلومات مزید شرکت کننده گان ارائه گردید. در این ورکشاپ ها برعلاوه تیم هئیت اعزامی محصلین افغانی شامل برنامه ماستری نیز اشتراک نموده بودند.

در روز اول دعوت،  نان شب به استقبال هئیت افغانی از جانب مسئولین جایکا در طعام خانه مرکز اموزشی ترتیب گردیده بود و در اغاز یک تن از مسئولین مربوطه از چگونگی اهمیت پروژه اموزشی برای افغان ها صحبت نموده و از ورود تیم هئیت افغانی به شهر تاریخی هیروشیما خوش امدید ابراز گردید.

اینجانب به نماینده گی از تیم هئیت افغانی از همکاری و مساعدت بی شائبه ان کشور در زمینه فراهم ساختن زمینه اموزش قوای بشری کشور ما که در چوکات برنامه صلح جاپان اختصاص یافته،  تاثیرات ان در تقویت مزید ظرفیت قوای بشری کشور ما محسوس است ابراز قدردانی نموده و در مجموع مساعدت ان کشور را درزیربناهای افغانستان خیلی ها موثر دانسته و به توسعه همکاری ان کشور دوست در تحقق برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور مان تاکید صورت گرفت.

در روز دوم به سلسله ادامه اجندا هریک از نماینده گان وزارت ها برای پنج دقیقه پرزینتیشن شانرا در قبال چگونگی تطبیق برنامه ماستری و استخدام مجدد کارکنان که دوره اموزشی شانرا موفقانه به انجام رسانیده اند در حضور داشت مسئولین پرژه صلح جایکا تقدیم گردید که مورد استقبال انها قرار گرفت.

اینجانب به ترتیب نوبت پرزینتیشن خویشرا مطایق اجندا و مواد مطروحه تقدیم نموده و ضمن ابراز قدردانی از پروژه صلح جایکا و در مجموع دولت و مردم ان کشور که در احداث زیربناهای کشور ما بویژه ساختمان ترمینل و احداث رنوی و تاسیسات متمم  در میدان هوائی بین المللی کابل سهم فعال گرفته اند، و بویژه در مورد تربیه قوای بشری تعلیم یافته یاد اوری نمودم و توجه انها را پیرامون ادامه همکاری های مزید در زمینه های فوق را جلب نمودم.

در جریان روز از جانب مسئولین پروژه صلح  با هریک از نماینده گان وزارت ها مصاحبه های جداگانه صورت گرفت. ضمن یاداوری از موثریت برنامه تاکید عمده بالای استخدام و جذب مجدد کارکنان که بطور بلاقید وشرط  در وزارت های مربوطه  جابجا گردند،  صورت گرفت. ادامه این برنامه نهایت مهم که نقش حیاتی را در زمینه بلندبردن ظرفیت های قوای بشری کشور ما دارد،  وابسته به جابجای انها در وزارت های مربوطه تاکید نمودند.

میتوان اذعان نمود،  کارکنان این وزارت که غرض دوره اموزشی ماستری به ان کشور اعزام گردیده اند بعد از انجام تحصیل دوباره در این وزارت استخدام گردیده اند و چنانکه شاخص فیصدی جذب آنها 100 فیصد در گذارش اداره محترم جایکا بازتاب یافته بود و خیلی های دلگرم کننده بوده است .

در روز دوم برنامه،  دو لکچر از جانب دوتن از کارکنان پروژه صلح جاپان در جمع محصلین و نماینده گان وزارت ها و ادارت مربوطه  پیرامون موضوعات مختلف که مبین موثریت و مثمریت همکاری کشور جاپان در احداث زیربناهای کشور ما نقش عمده را بازی نموده است ارائه گردید.

پریزیتنشن های که از جانب دو تن از برنامه متذکره تقدیم گردید چنان جذاب بود که بطور پیوسته مورد استقبال حاضرین قرار گرفته و با کف زدن های ممتد شاملین نشست واقع گردید. کاپی این پرزیتنشن ها ضمیمه است.

بعد از انجام دیدار با محصلین و پایان ارزیابی چگونگی پیشرفت برنامه آموزشی دوره ماستری،  رهسپار توکیو مرکز جاپان گردیدیم.

2)    اشتراک در جلسه و نشست پیرامون ادامه مرحله دوم برنامه:

دراین نشست و جلسه نماینده گان دفتر مرکزی جایکا (JICA Head Quarter) حضور داشتند. اعضای تیم افغانی هرکدام به نوبه خویش در مورد موثریت مرحله اول برنامه ماستری که مشتمل بر بسته 500 بورس تحصیلی بوده و قرار است طی سال 2016 اختتام بپزیرد نظر خویشرا ابراز داشته و از کمک سخاوتمندانه ان کشور ابراز تمجید و قدردانی صورت گرفت.

تیم هئیت افغانی بالای پلان اکشن چگونگی تطبیق برنامه که در آن استقامت های کاری جانبین اعم افغانی و جاپانی را مشخص میسازد کار نموده و بعد از غور و بحث طرفین مورد تائید قرار گرفت.

تیم مشترک بعد از بحث های گرم و سازنده در پایان به این نتیجه دست یافتند تا برنامه ماستری که از اهمیت حیاتی و قاطع در بلند بردن ظرفیت های کارکنان خدمات ملکی افغانستان برخوردار است برای سال های آتی تمدید گردد. روی این ملحوظ جانب هئیت جایکا با توجه به پیشنهاد های جانب هئیت افغانی به اعطای 250 بورس سکالرشپ که از سال 2017 آغاز و تا سال 2025 ادامه میابد به تواقق دست یافنتد.  در پایان نشست این سند نهایت مهم و عمده که در تربیه قوای بشری کشور ما نقش به سزائی را بازی می نماید به امضا رسید. این سند مهم ضیمه گزارش است.

به روز 17 سپتامبر در روز پایانی سفر هیت افغانی فرصت یافت تا با رئیس بخش پلانگزاری وزارت امور خارجه جاپان که سمت دیسک برای افغانستان را نیز به عهده دارد،  دیدار نموده و ضمن تعاطی افکار از پیشنهاد های تیم هئیت افغانی استقبال نموده و به سلسله ارزیابی ازموثریت مرحله اول در ارتقای ظرفیت کارکنان افغانی تمجید نموده و موافقت خویشرا پیرامون ادامه مرحله دوم ابراز نمود که با کف زدن های گرم هئیت افغانی مواجه گردید.

تیم هئیت افغانی بعدآ رهسپار سفارت افغانستان جائیکه به استقبال هئیت نان چاشت تهیه گردیده بود گردیدند. در ضمن این برنامه بیانه های پیرامون قدردانی از کمک و مساعدت کشور جاپان و بویژه پروژه صلح آن کشور یاداور گردیده و به ادامه همکاری ها نیز تاکید صورت گرفت. در این دعوت تیم هئیت جایکا نیز حضور داشت.

3)    نتایج استفاده از مرحله اول و نگرش بر اماده گی برای مرحله دوم در وزارت ترانسپورت و هوانوردی.

1.3            مرحله اول برنامه اموزشی که از سال 2011 میلادی اغاز گردیده این وزارت توانسته تا الی بسته پنجم به تعداد 7 نفر از کارمندان واجد شرایط را در رشته های گوناگون به منظور سپری نمودن دوره اموزشی ماستری به جاپان اعزام نماید. منجمله تاکنون به تعداد چهار نفر اموزش دوره ماستری خویشرا موفقانه به انجام رسانیده اند. در این میان زبیر عمر در پوهنتون بین المللی جاپان در رشته توسعه بین المللی با کسب نتایج عالی تحصیلات  خویشرا موفقانه به پایان رسانیده ونسبت محدودیت بست نامبرده بطور قرار دادی در مربوطات ریاست پالیسی و برنامه به کار گماشته شد. موصوف در طی ایام کار خویش با استفاده از طرح پروپوزیل توانست به ارزش 9 ملیون دالر مساعدت کشور جاپان به منظور تامین مصارف جفظ و مراقبت میدان هوائی کابل را بدست اورد. اسماعیل حسن زاده یک تن از فارغان دوره ماستری جاپان که اخیرآ به سمت امر پالیسی در ریاست پلان از طریق رقابت ازاد استخدام گردیده طی مدت کوتاه پالیسی جندر وزارت طرح و انکشاف دهد.

2.3 دو تن دیگر از کارکنان این وزارت هریک شفیقه پویا و علی محمد فرهادی در شرف عودت به کشور استند. امید است با عودت شان هرچه زودتر مطابق رشته تحصیلی شان به کار گماشته شوند.

3.3             اکنون به تعداد سه نفر کارکنان این وزارت که در چوکات بچ چهارم و پنجم جهت تحصیل ماستری به جاپان اعزام گردیده اند، سرگرم تحصیل در پوهنتون های انکشور استند.

4.3             اکنون که مرحله دوم که مشتمل بر 250 رشته ماستری و دوکتورا است و قرار است بعد از تصویب پارلمان ان کشور جامع عمل بپوشد، به وزارت ها و ادارت فرصت میدهد تا کارکنان واجد شرایط شانرا با توجه به رشته های مورد نیاز شان اعزام نمایند.

5.3    در بحث که پیرامون مرحله دوم که از سال 2017 میلادی اغاز میگردد، بیشتر توجه به تربیه کارکنان در زیربناها معطوف گردید. به رشته علوم اجتماعی صرف 20 فیصد سهمیه در نظر گرفته شده است.

در فرجام در ضمن ارزیابی نتایج دوره ماستری کارکنان این وزارت نکات عمده را نمی توان در این میان نادیده انگاشت:

1)    برای معرفی کارکنان واجد شرایط اولتر از همه سعی شود تا به جذب فارغان رشته های علوم تخنیک و انجنیری در حین عملیه استخدام توجه جدی معطوف گردد. تا این وزارت قادر گردد با توجه به ازدیاد سهمیه رشته علوم تخنیک و انجنیری توانسته باشد از فرصت اموزشی استفاده اعظمی نماید.

2)    تغیرات عمده کادری درمربوطات ترانسپورت زمینی ضروری است تا با استفاده  از جذب کارکنان تحصیل یافته رشته های تخنیک و انجنیری و اقتصاد،  زمینه معرفی به برنامه ماستری جاپان را مهیا سازیم. زیرا از اغاز این برنامه اعتبار از سال 2011 به تاسف یک تن هم از این ریاست نسبت عدم و اجد شرایط نتوانسته جهت اموزش به برنامه ماستری معرفی گردد.

3)    موضوع جذب مجدد (Reinstatement) کارکنان عودت کننده که دوره ماستری خویشرا به انجام رساینده اند در صدر اولویت پروژه صلح جایکا قرار داشته و ادامه این برنامه را منوط به این فکتور وانمود ساخته اند. هرگونه بی تفاوتی در این زمنیه نه تنها باعث دلسردی برنامه صلح جاپان میگردد بل اعتبار نهاد های حکومتی کشور را نزد حکومت جاپان در راستای استفاده از این فرصت قابل توجه را زیر سوال قرار میدهد. برای تدارک بست های خالی ایجاب می نماید تا بست های کلیدی این وزارت که به جابجایی کارکنان مسلکی و تخصصی با ظرفیت قابل توجه ضرورت است،با استفاده از پیاده ساختن برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) به اعلان سپرده شود.

4)    برای تقویت زبان انگلیسی که یکی از پیش شرط برای سپری نمودن مهارت زبان انگلیسی جهت شمولیت در برنامه ماستری است، لازم است ظرفیت سازی صورت گیرد. برای بلند بردن مهارت زبان انگلیسی به هزینه ضرورت است که از جانب وزارت در حین پیشنهاد بودجه سالانه در نظر گرفته شود.