داوطلبی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موضوع :- پروژه حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی به عمق (100)متروقطر(12) انج با امورایجابی آن ضرورت ریاست امورهماهنگی ولایات ونمایندگی های خارجی :
دعوت به داوطلبی MOT/011/RCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (پروژه حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی به عمق (100)متروقطر(12) انج با امورایجابی آن ضرورت ریاست...
Sep 04, 2017 -
تهیه وتدارک دوعراده موترکرولآ ویکعراده بس هایس مسافربری صفرکیلومتر:
دعوت به داوطلبی MOT/008/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک دوعراده موترکرولآ مادل 2016 ویا بالاترازآن ویکعراده بس هایس مسافربری مادل...
Sep 04, 2017 -
موضوع : داوطلبی سه عراده موتر دورچهارم
دعوت به داوطلبی مرتبه چهارم MOT/008/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ( تهیه وتدارک دوعراده موتر کرولاویک عراده بس هایس مسافر بری صفر کیلومتر مادل 2015)...
Aug 08, 2017 -
داوطلبی رنگمالی تعمیروزارت ترانسپورت
دعوت به داو طلبی MOT/0010/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ( رنگمالی دیوار های داخل وخارج دفاتر ، دهلیز ها ) تعمیر مرکزوزارت ترانسپورت اشتراک نموده...
Aug 08, 2017 -
تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی
موضوع : تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی دعوت به داوطلبی MOT/002/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژی...
May 21, 2017 -
تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان بارسوم
خلص موضوع تهیه وتدارک 1-دوعراده موترکرولای مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. 2-یک عراده موتر هایس مسافر بری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت. دعوت به داوطلبی مرتبه...
May 01, 2017 -
پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع .
اعلان داوطلبی خلص موضوع : پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع . MOTCA/009/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (پروژه تهیه و...
Apr 23, 2017 -
پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع ؛ مواد طباعتی و مواد تنظیفاتی
اعلان داوطلبی خلص موضوع : پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع ؛ مواد طباعتی و مواد تنظیفاتی MOTCA/005/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه...
Apr 23, 2017 -
پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی )
اعلان داوطلبی خلص موضوع پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ) MOTCA/003/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان...
Apr 23, 2017 -
تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان مجدد
دعوت به داوطلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک 1_ دوعراده موترکرولآمودل 2015 صفرکیلومتربرنگ سفید 2_ یک عراده موترهایس مسافربری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت . MOT/008/NCB/OB/1396 وزارت...
Apr 05, 2017 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد