تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی . - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی .

تاریخ نشر: Oct 29, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

خلص موضوع :  تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی .

دعوت به داوطلبی

MOTCA/1395/OPT/NCB/008

 وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تهیه وسایل پروژه VOIP ضرورت وزارت ترانسپورت وهوانوردی ) اشتراک نموده وشرطنامه را ازآدرس تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی بعدازنشراعلان الی تاریخ 15/ عقذرب / 1395 بدست آورند که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 15/ عقرب /1395 مطابق شرایط شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه صورت میگیرد.

تضمین آفر مبلغ شصت هزار ( 60000 ) افغانی میباشد .

آدرس : وزارت ترانسپورت و هوانوردی – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093744170727-0093799311555

ایمل آدرس: hahsim.sulaimane@motca.gov.af