تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

تاریخ نشر: Oct 30, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

خلص موضوع : تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

دعوت به داو طلبی

MOTCA/1395/OPT/NCB/0013

وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی ) اشتراک نموده وشرطنامه را ازآدرس تهیه وتدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی بعدازنشراعلان الی تاریخ 18/عقرب /1395 بدست آورند که آخرین معیاد ضر ب الاجل تسلیمی آفرها ساعت 10 قبل ازظهرتاریخ 18/عقرب /1395 مطابق شرایط شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه صورت میگیرد.

تضمین آفر مبلغ ششصد هزار(600000) هزارافغانی میباشد.

آدرس : وزارت ترانسپورت وهوانوردی – جوار رادیوتلویزون ملی .

شماره تماس : 0093744170727 – 0093799311555

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com