تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت

تاریخ نشر: Mar 07, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داو طلبی

خلص موضوع : تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت.

MOT/001/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داو طلبی پروژه ( تهیه وتدارک مقدار(43210) لیترتیل دیزل بامارک 62-02-Lومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95) مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرطنامه راذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویاازویب سایت تدارکات ملی بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرز العمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشر الی ساعت 10:00قبل ازظهر روز 28حوت 1395 به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تهیه وتدارکات واقع شش درک ، جوار رادیو تلویزون ملی ارایه نمایند . آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل قبول پذیرش نمی باشد .

تضمین آفربصورت پول نقد ویاتضمین بانکی مبلغ (95000) نودوپنج هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز28حوت 1395ساعت 10:00قبل ازظهردرتالارکتابخانه مرکز وزارت ترانسپورت تدویرمی گردد.

شماره تماس : 0093744170727  - 0093799311555.

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com