تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت.

تاریخ نشر: Mar 07, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داو طلبی

خلص موضوع : تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت.

MOT/009/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی قرارداد چهارچوبی ( تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع ) مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرطنامه را ذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویاازویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته ازتاریخ نشر الی ساعت 10:00 قبل ازظهرروز 29حوت 1395 به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تهیه وتدارکات واقع شش درک ، جوار رادیو تلویزون ملی ارایه نمایند . آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل قبول پذیرش نمی باشد .

تضمین آفربصورت پول نقد ویاتضمین بانکی مبلغ (90000) نود هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز 29 حوت 1395 ساعت 10:00 قبل ازظهردرتالارکتابخانه مرکز وزارت ترانسپورت تدویر می گردد.

شماره تماس : 0093744170727  - 0093799311555.

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com