تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان مجدد - وزارت ترانسپورت

تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان مجدد

تاریخ نشر: Apr 05, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

خلص موضوع : تهیه وتدارک

1_ دوعراده موترکرولآمودل 2015 صفرکیلومتربرنگ سفید

2_ یک عراده موترهایس مسافربری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید.

موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت .

MOT/008/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک" سه عراده موترمودل 2015 صفرکیلومتربرنگ سفید دوعراده آن کرولآ ویکعراده بس هایس مسافربری)موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت  اشتراک نموده وشرطنامه را ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل ویا سایت اداره تدارکات ملی بعدازنشراعلان الی 21 روز تقویمی بدست آرند. تسلیمی آفرهابعدازنشراعلان  الی 21 روزتقویمی بساعت 10:00قبل ازظهر5 ثور1396که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد جلسه آفرگشائی بروز 5 ثور 1396 ساعت 10:00قبل ازظهر درتالارکتاب خانه مرکز وزارت مطابق شرایط شرطنامه صورت میگیرد .

تضمین آفرمبلغ دوصد هزار(200000) افغانی میباشد.

آدرس : وزارت ترانسپورت _ جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس :0093744170727 __0093799311555.

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com