پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ) - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی )

تاریخ نشر: Apr 23, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

   اعلان داوطلبی

خلص موضوع  پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی )

MOTCA/003/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی )) مورد ضرورت سال مالی 1396 مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده و شرطنامه را ذریعه فلش دسک از مدیریت عمومی قرار داد های این اداره و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده ؛ آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 18/02/1396 به مدیریت عمومی قرار داد های ریاست تهیه و تدارکات واقع انصاری وات ؛ جوار رادیوتلویزیون ملی ارائیه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد .

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 85000 هشتاد و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بروز دوشنبه مورخ 18/02/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار کتابخانه مرکز وزارت ترانسپورت تدویر میگردد.

آدرس : مدیریت عمومی قرار داد های وزارت ترانسپورت – کابل – انصاری وات – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093744170727 – 0093799311555

ایمل آدرس: hashim.sulaimane@gmial.com