پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع . - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع .

تاریخ نشر: Apr 23, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی

خلص موضوع :    پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع .

MOTCA/009/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع) مورد ضرورت سال مالی 1396 مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده و شرطنامه را ذریعه فلش دسک از مدیریت عمومی قرار داد های این اداره و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده ؛ آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی ساعت 01:30 بعد از ظهر مورخ 17/02/1396 به مدیریت عمومی قرار داد های ریاست تهیه و تدارکات واقع انصاری وات ؛ جوار رادیوتلویزیون ملی ارائیه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد .

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 90000 نود هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بروز یکشنبه مورخ 17/02/1396 ساعت 01:30 بعد از ظهر در تالار کتابخانه مرکز وزارت ترانسپورت تدویر میگردد.

آدرس : مدیریت عمومی قرار داد های وزارت ترانسپورت – کابل – انصاری وات – جوار رادیو تلویزیون ملی .

شماره تماس : 0093744170727 – 0093799311555

ایمل آدرس: hashim.sulaimane@gmial.com