تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان بارسوم - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان بارسوم

تاریخ نشر: May 01, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

خلص موضوع تهیه وتدارک

1-دوعراده موترکرولای مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید.

2-یک عراده موتر هایس مسافر بری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید.

مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت.

دعوت به داوطلبی مرتبه سوم

MOT/008/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ( تهیه وتدارک دوعراده موتر کرولاویک عراده بس هایس مسافربری صفرکیلومترمودل 2015 ) مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرط نامه را ذریعه فلش دیسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویاازویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرط نامه وطبق قانون وطرز العمل تدارکات طوری سر بسته ازتاریخ نشر الی ساعت 10:00 قبل ازظهر روز یکشنبه 30/ثور/1396 به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تدارکات واقع شش درک جواررادیوتلویزون ملی اراعه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفربصورت پول نقد ویاتضمین بانکی مبلغ (200000) دوصدهزارافغانی بوده وجلسه آفرگشای بروز 30/ثور/1396ساعت 10:00 قبل ازظهر درتالار کتابخانه مرکز وزارت ترانسپورت تدویر میگردد.

شماره تماس : 0093744117727- 0093799311555

ایمل ادرس : hashim.sulaimane@gmail.com