تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی

تاریخ نشر: May 21, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع : تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی 

دعوت به داوطلبی

MOT/002/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی)موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرطنامه را ذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویا ازویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده , آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشرالی ساعت 10:00قبل ازظهرروزشنبه 13/جوزا/1396به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تدارکات واقع شش درک , جوار رادیوتلویزیون ملی ارائیه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد

تضمین آفربصورت پول نقد ویا تضمین بانکی مبلغ/180000/ یکصد هشتادهزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ13/ جوزا/1396 ساعت 10:00 قبل ازظهردرتالارکتابخانه مرکزوزارت ترانسپورت تدویرمی گردد.

شماره تماس :0093744170727 __0093799311555.

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com