داوطلبی رنگمالی تعمیروزارت ترانسپورت - وزارت ترانسپورت

داوطلبی رنگمالی تعمیروزارت ترانسپورت

تاریخ نشر: Aug 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داو طلبی

MOT/0010/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ( رنگمالی دیوار های داخل وخارج دفاتر ، دهلیز ها ) تعمیر مرکزوزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرطنامه راذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویا ازویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده ، آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته ازتاریخ نشر الی ساعت 01:30بعدازظهرروز سه شنبه 10/اسد /1396 به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تدارکات واضع شش درک ، جوار رادیو تلویزون ملی ارائیه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفربصورت پول نقد ویا تضمین بانکی مبلغ (70000) هفتاد هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز سه شنبه 10/اسد /1396 ساعت 01:30 بعدازظهر دردفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات مرکز وزارت ترانسپورت تدویر میگردد.

شماره تماس :0093744170727 – 0093799311555

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com