موضوع : داوطلبی سه عراده موتر دورچهارم - وزارت ترانسپورت

موضوع : داوطلبی سه عراده موتر دورچهارم

تاریخ نشر: Aug 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی مرتبه چهارم

MOT/008/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ( تهیه وتدارک دوعراده موتر کرولاویک عراده بس هایس مسافر بری صفر کیلومتر مادل 2015) مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرطنامه را ذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویا ازاویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته ازتاریخ نشر الی ساعت 10:00 قبل ازظهر روز سه شنبه 10/اسد/1396 به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تدارکات واقع شش درک ، جوار رادیوتلویزون ملی ارائیه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفربصورت پول نقد ویا تضمین بانکی مبلغ (150000) یکصدوپنجاه هزارافغانی بوده جلسه آفرگشایی بروز 10/اسد/1396ساعت 10:00 قبل ازظهر دردفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات مرکز وزارت ترانسپورت تدویر میگردد.

شماره تماس :0093744170727 - 0093799311555

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com