تهیه وتدارک دوعراده موترکرولآ ویکعراده بس هایس مسافربری صفرکیلومتر: - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

تهیه وتدارک دوعراده موترکرولآ ویکعراده بس هایس مسافربری صفرکیلومتر:

تاریخ نشر: Sep 04, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

MOT/008/NCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک دوعراده موترکرولآ مادل 2016 ویا بالاترازآن ویکعراده بس هایس مسافربری مادل 2015صفرکیلومتربرنگ سفید)موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت اشتراک نموده وشرطنامه را ذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویا ازویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده , آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشرالی ساعت 10:00قبل ازظهرروزچهار شنبه 29/سنبله/1396به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تدارکات واقع شش درک , جوار رادیوتلویزیون ملی ارائیه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد

تضمین آفربصورت پول نقد ویا تضمین بانکی مبلغ/155000/ یکصدوپنجاه وپنج هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز29/سنبله/1396 ساعت 10:00 قبل ازظهردردفترجلسات ریاست تهیه وتدرکات مرکزوزارت ترانسپورت تدویرمی گردد.

شماره تماس :0093744170727 __0093799311555.

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com