موضوع :- پروژه حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی به عمق (100)متروقطر(12) انج با امورایجابی آن ضرورت ریاست امورهماهنگی ولایات ونمایندگی های خارجی : - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

موضوع :- پروژه حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی به عمق (100)متروقطر(12) انج با امورایجابی آن ضرورت ریاست امورهماهنگی ولایات ونمایندگی های خارجی :

تاریخ نشر: Sep 04, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

MOT/011/RCB/OB/1396

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (پروژه حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی به عمق (100)متروقطر(12) انج با امورایجابی آن ضرورت ریاست امورهماهنگی ولایات ونمایندگی های خارجی ( به روش داوطلبی مقید اشتراک نموده وشرطنامه را ذریعه فلش دسک ازمدیریت عمومی قراردادهای این اداره ویا ازویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده , آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشرالی ساعت 10:00قبل ازظهرروز یکشنبه مورخ19/سنبله/1396به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست تدارکات واقع شش درک , جوار رادیوتلویزیون ملی ارائیه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد

تضمین آفربصورت پول نقد ویا تضمین بانکی مبلغ/20000/بیست هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز19/سنبله/1396 ساعت 10:00قبل ازظهردردفترجلسات ریاست تهیه وتدرکات مرکزوزارت ترانسپورت تدویرمی گردد.

شماره تماس :0093744170727 __0093799311555.

ایمل آدرس : hashim.sulaimane@gmail.com