د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت
خبرونه

پیژندنه

دپو هنمل دوکتور محمدالله بتاش د ترانسپورت او هوایی چلند و زیر ژوند لیک.

 شاغلی محمدالله بتاش دحاجی بوری ځوی په لمریز کال کی د کندز په ولایت د امام صاحب ولسوالی او درمن بتاش  کلی که نړی ته سترګی پرا نیسته. د خپل ابتدایی زده کړی یی د باسوس په مکتب کی او پاتی زدکړی یی دامام صاحب په لیسه کی په 1357 کال کی سرته رسولی دی او خپل تحصیلات یی دلسانس په درجه دسیاسی علومو په برخه کی او دخپل ماستری درجه یی د نړیوالی اړیکی په برخه کی د روسیی د کوبان دولتی پوهنتون د مسکو په ښار په 1375 کال کی سرته رسولی دی او و روسته له هغه نه د کال 1364 نه تر 1369 کاله پوری د کابل اجتماعی علوم په پوهنتون کی د افغانستان تاریخ، د رسنیو تاریخ، دسیاسی نظریو تاریخ، د زده کړی کی میتودونه او د نړیوالی اړیکی تاریخ یی محصلینوته زده کړه ور کړی دی. او همدارنګه په کال 1369تر1368 د بشری علومو او ژور نالیزم فاکولتی درییس دنده د اجتماعی علومو پوهنتون کی در لود.